Cilj projekta je izrada poboljšane metodologije planiranja gazdovanja i monitoringa šuma u Srbiji. Projekat treba doprineti poboljšanju ekonomske i ekološke stabilnosti šumskih ekosistema uvođenjem novog pristupa planiranju zasnovanog na konceptu prirodi bliskom gazdovanju šumama. Da bi se postigli ovi ciljevi definisana su tri područja delovanja.


Metode i planirane aktivnosti

Na osnovu analize stanja i dosadašnjih praksi u sistemu planiranja i monitoringa šumskih ekosistema ustanoviće se elementi za poboljšanje, a nakon toga će se definisati alati i radni koraci za detaljniju identifikaciju i realizaciju potencijalnih poboljšanja kroz blisku saradnju međunarodnih i domaćih eksperata. Indentifikovana polja za unapredjenje u sistemu planiranja u šumarstvu biće analizirana i prodiskutovana od strane Projektne Radne Grupe. Na osnovu analize mogućnosti unapređenja pojedinih aspekata u sistemu planiranja, radna grupa će dati predlog za unapredjenje pravilnika i upustava za praktičnu primenu na pilot području.

 

Implemenatcija projekta odnosno testiranje nove metodologije je predviđeno u šumskim gazdinstvima koji su pretrpeli tragične poplave tokom 2014. godine. Tipične bukove šume su u fokusu u brdsko-planinskom delu šumarskog gazdinstva “Boranja”, Loznica, dok su tipične šume hrasta i plantaža topole u fokusu u dolini reke Save, u pilot području u okviru šumskog gazdinstava „Sremska Mitrovica“.

Članovi Projektne Radne Grupe iz svih relevantnih institucija u sektoru šumarstva posetiće Nemačku radi razmene iskustava i sticanja novih praktičnih saznanja. Rezultati sa pilot područja i studijskih putovanja će dovesti do daljeg poboljšanja sistema planiranja i monitoringa u sektoru šumarstva.

Timber

 

U nastavku projekta, sprovešće se analiza potencijala privatnih šumovlansika za udruživanjem radi ostvarivanja zajedničkih interesa i zajedničkog nastupa u procesu planiranja gazdovanja šumama u Srbiji.

Sledeći korak u implementaciji projekta je priprema primene usvojenih preporuka na teritoriji cele Srbije. Unapredjenja koja nisu u mogućnosti da pa se implementiraju tokom ovog projekta biće predložena za nastavak srpsko – nemačke saradnje u formi novih zajedničkih projekata.

Na kraju projekta predviđena je stručna šumarska konferencija na nacionalnom nivou radi informisanja šire stručne javnosti o rezultatima projekta.

Planirane projektne aktivnosti

Metodološki pristup i proistekle aktivnosti su podeljene u tri područja delovanja (PD) koja su ukratko objašnjena:

aktivnosti


Konzorcijum

Implementacija

Izbor kompanije za implementaciju projekta je definisana na osnovu javnog poziva nadležnog nemačkog ministarstva. Za glavnog  realizatora projekta je izabrana firma UNIQUE forestry and land use GmbH u saradnji sa državnim preduzećem Hessen-Forst. UNIQUE forestry and land use GmbH je specializovana firma za gazdovanje prirodnim resursima sa fokusom na šumarstvo i drvnu industriju. UNIQUE GmbH je osnovana 1998 godine sa sedištem u Freiburgu. Od osnivanja firme do danas učestvovala je na uspešnoj relaizaciji preko 550 kratkoročnih i dugoročnih projekta u preko 60 zemalja sveta.

Javno preduzeće Hesen - Forst osnovan je 2001. godine od strane vlade pokrajine Hesen. Vlasnik preduzeća Hesen Forst je država Hesen. Pred gazdovanja državnih, komunalnih, i privatnih šuma preduzeće Hesen Forst je aktivno preko svoje konsultantske firme "International Consultants" od 2004 godine na medjunarodnom tržištu.  

UNIQUE  UNIQUE forestry and land use GmbH, Nemačka
 Hessenforst Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Hessen-Forst”, Nemačka

Nosioci projekta

BMEL  Ministarstvo za ishranu i poljoprivredu SR Nemačke (BMEL)
Srbija  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

Radni partneri

UNIQUE  JP “Srbijašume”
VSume logo  Vojvodinašume

Koordinacija projekta

Axel Weinreich and
Nenad Petrović

Project office
Faculty of forestry
University of Belgrade
Kneza Višeslava 1, Belgrade